Håndbold » Generalforsamling » 2019
Referat fra generalforsamlingen i KTUIF´s håndboldafdeling torsdag den 7. februar 2019.

Der var fremmødt 7 personer.

Der var afbud fra Dorte Flodgaard, Frank Telling og Christine Post fra bestyrelsen.

Formanden, Hans Lenger, bød velkommen og gik til punkt 2 i dagsorden. Valg af referent. Hans blev valgt.

Punkt 3.       Valg af dirigent. Calle Lassen blev foreslået og valgt.  Calle
                     Konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet (senest 14
                     dage før i GråstenAvis). Generalforsamlingen var hermed lovlig og
                     beslutningsdygtig.     

Punkt 4.      Valg af stemmetæller. Dette var ikke nødvendigt.

Punkt 5.      Aflæggelse af årsberetningen v/formanden Hans Lenger. Han kunne
                     berette, at afdelingen havde haft 4 aktiviteter/indtjeninger foruden
                     håndbolden. Det var OK penge, salg af fyrværkeri, hjælp til bierfest og  
                     penge fra biksen efter stævner. Tilsammen ca. 72.500,- kr. Pengene fra
                     hjælp til Bierfesten og penge fra biksen er dog først kommet med i 2019.
                     Herudover havde der også være en indtægt fra kommunen vedr.
                     medlemstilskud.
                    Der var ikke noget tilskud på friskolebørn, idet aftalen var ophørt sidste
                   år og alle skulle betale ens nu.
                   Hovedforeningen betaler alle kurser, medlemskab til DGI, annoncer til
                   generalforsamling og opstarts annonce (fællesside i GråstenAvis).
                   Har igen afholdt finalestævne for børn under JHF. Sidste år var der dog
                   ingen Egene Cup pga. for få tilmeldte.
                  Jes A. og Hans deltager ved alle JHF`s netværksmøder i Sønderborg
                  kommune samt til JHF´s generalforsamling.
                  Serie 2 herrer har fået sponseret nye spillerdragter.
                  Der har været 4 seniorhold samt to børne hold med i turneringen. I alt 71
                  aktive håndboldspillere.
                  Vi skal huske børneattester.
                  Tilslut en stor tak til alle trænere, hjælpere, tilskuere til kampe og
                  bestyrelsen for den store indsat
                   Beretningen godkendt.              
                
Punkt 6.   Aflæggelse af årsregnskab v/kasserer Charlotte Hansen. Regnskabet
                   Viste et overskud på 27.603,66 kr. Hertil mangler faktisk 18.000,- kr. fra
                   biksen og hjælp til Bierfest. Kasse-/bankbeholdning på 139.280
                   Flot regnskab.
                  Ingen kommentarer. Regnskabet herefter godkendt.
                                                                
Punkt 7.      Behandling af indkomne forslag. Der var ikke modtaget nogen.

Punkt 8.      Valg til bestyrelse/suppleanter:
                      Allan Philipsen                (Villig til genvalg)           Blev valgt   
                      Sonja Eskildsen               (Villig til genvalg)           Blev valgt
                      Frank Telling                   (Villig til genvalg)          Blev valgt
 
Suppleant:                      
                    Christina Post Holm       (villig til genvalg)          Blev valgt                    
 
Punkt 9.      Evt. Intet

Calle takkede for god ro og orden.

Håndboldafdelingen var vært med ostemadder, kaffe, øl og vand.

Efter generalforsamlingen konstituerede håndboldafdelingen sig således:
Formand:                         Hans Lenger
Næstformand:               Allan Philipsen
Kasserer:                         Charlotte Hansen
Bestyrelsesmedlem:   Jes Arthur Petersen, Sonja Eskildsen, Dorte Flodgaard og
                                         Frank Telling       
Suppleanter:                  1. Suppleant Christine Post Holm
                                            2. Suppleant ledig
 
/HL
 
 
 
KTUIF | Avntoftvej 8 | 6300 Gråsten | Tlf.: +45 74659232