Gymnastik » Vedtægter
VEDTÆGTER:
§1 NAVN:
Foreningens navn er: Kværs & omegns motions- og gymnastikforening. Foreningen er stiftet den 1. januar 2022 Foreningen er stiftet i henhold til opsplitningsaftalen mellem Kværs Tørsbøl Ungdoms & Idrætsforening (KTUIF) og Kværs & omegns motions- og gymnastikforening gældende fra den 1. januar 2022. Foreningen har hjemsted i Kværs, Sønderborg kommune. Foreningen er en folkeoplysende forening i Sønderborg Kommune.
§2 FORMÅL:
Foreningens formål er, at samle børn, unge og ældre til gymnastik og andet kulturelt virke for at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
§3 MEDLEMSFORHOLD:
Alle, der har lyst til at dyrke fællesskab og gymnastik, og som kan stå inde for foreningens vedtægter, kan blive medlem af foreningen. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og skal betales ved sæsonstart. Står et medlem i kontingentrestance, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet af foreningen med 8 dages varsel. Eksklusion kan desuden ske, hvis bestyrelsen finder anledning dertil. Det ekskluderede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling. Medlemmer i bestyrelsen skal være aktive eller passive medlemmer af foreningen. Foreningen skal være medlem af DGI (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger).
§4 FORENINGENS LEDELSE:
Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 3 medlemmer & min. 1 suppleant der alle vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år af gangen. Halvdelen af medlemmerne vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med formand, kasserer & sekretær på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Formand og kassere må ikke være på valg samme år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede. Forslag kan vedtages når mindst halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Bestyrelsen har tavshedspligt.
§5 REGNSKAB:
Regnskabsåret er fra 01.01 til 31.12.
Kassereren skal inden 14 dage før ordinær generalforsamling afgive regnskabet til revision. Revisionen består af 2 folkevalgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen. En vælges i lige år og en i ulige år. Vedtægter Kværs & omegns motion og gymnastikforening Udarbejdet november 2021
§6 TEGNINGSRET:
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Dog ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
§7 HÆFTELSE:
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgående forpligtelser, herfor hæfter foreningen alene med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§8 GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af 1. halvår, men efter gymnastiksæsonens afslutning. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før via de kommunikationskanaler foreningen benytter i kommunikationen med sine medlemmer. Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer. Børn under 16 år repræsenteres af en forældre/værge. Valgte medlemmer til bestyrelsen, der iflg. Paragraf 4 er på valg, men som er forhindret i at være til stede ved generalforsamlingen, kan genopstilles, hvis de ved skriftlig accept har indvilliget i at lade sig genopstille. Valgbar er ethvert gyldigt medlem af Kværs & omegns motions- og gymnastikforening over 16 år.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af passivt medlemskontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt
Dirigenten leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Alle afgørelser, med undtagelse af vedtægtsændring, afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Dette gælder for såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.
§9 EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede kan begære afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af grunden hertil. Bestyrelsen skal indenfor 28 dage indkalde med mindst 14 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling. Vedtægter Kværs & omegns motion og gymnastikforening Udarbejdet november 2021
§10 FORENINGENS OPHØR:
Beslutningen om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Ved foreningens ophør tilfalder alle rekvisitter Kværs Hallen. Ved foreningens ophør tilfalder eventuel kassebeholdning og andre værdier KTUIF eller ungdomsarbejdet i Kværs – Tørsbøl – Snurom. Alt ovennævnte jf. underskrevet og vedhæftet opsplitningsaftale fra den 9. november 2021, kan ikke ændres ved vedtægtsændringer.
KTUIF | Avntoftvej 8 | 6300 Gråsten | Tlf.: +45 74659232