Om KTUIF » Vedtægter og andre papirer » Vedtægter
 


Vedtægter for

Kværs/Tørsbøl Ungdoms- og Idrætsforening


Hovedbestyrelse

§ 1

Foreningens navn er Kværs/Tørsbøl Ungdoms- og Idrætsforening (KTUIF). Stiftet den
14. marts 1928. Hjemsted Sønderborg Kommune.

§ 2

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets
sundhed og trivsel.

§ 3

Kværs/Tørsbøl Ungdoms- og Idrætsforening består af hovedforeningen og derudover selvstændige
afdelinger for hver idrætsgren, der viser sig behov for. Foreningen er medlem af DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) samt sammenslutninger for sportsgrene under DIF (Danmarks Idræts Forbund) og er dermed undergivet disse vedtægter.

Medlemskab

§ 4

Som aktivt medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter og regler. Endvidere kan der optages passive medlemmer i hovedforeningen.
Æresmedlemmer udnævnes af hovedforeningen.

§ 5

Hovedforeningen og afdelingsbestyrelserne kan idømme karantæne eller ekskludere et medlem når:
• pågældende udviser usømmelig opførsel, bl.a. ved brud på god tone eller sportsånd, dog først efter, at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.
• pågældende ikke overholder foreningens vedtægter eller er i restance med kontingent i over 3 måneder.
Vedkommende kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

§ 6

Hovedforeningens og afdelingernes medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Hovedforeningens og afdelingernes medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Hovedforeningens og afdelingernes medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Kontingent

§ 7

Kontingentstørrelsen for en aktivitet budgetteres og fastsættes af afdelingsbestyrelsen og opkræves
ved dennes foranstaltning.

Kontingent for passive medlemmer fastsættes hvert år på hovedforeningens generalforsamling og opkræves.

Æresmedlemmer har gratis kontingent for en aktivitet.

Ledelse

§ 8

Hovedforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen,
Der afgår med henholdsvis 3 og 4 medlemmer.

Herudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 2 år ad gangen. Efter tur afgår hvert år 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance ud over 3 måneder.

Hovedbestyrelsen er næstefter generalforsamlingen foreningens højeste myndighed.

Hovedforeningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Vedtagelse i hovedbestyrelsen kræver, at over halvdelen af den tilstedeværende bestyrelse stemmer herfor. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referat godkendes ved først komne bestyrelsesmøde.

Henvendelser fra afdelingerne til de offentlige/kommunale myndigheder etc. skal ske gennem eller i fællesskab med hovedbestyrelsen. Det samme gælder henvendelser til idrætsorganisationer m.fl., når det ikke gælder rent sportslige arrangementer.

Den daglige ledelse af de rent idrætslige forhold varetages af de respektive afdelingsbestyrelser.

Generalforsamling

§ 9

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, der afholdes hvert år i februar måned og indkaldes ved annoncering i et ugeblad, hjemmesiden, klubblad med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde, skriftligt, senest 7 dage før generalforsamlingen.

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves ved vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Der føres referat over vedtagne beslutninger.

§ 10

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Hovedbestyrelsens formands beretning
3. Forelæggelse af hovedbestyrelsens reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af passiv medlemskontingent
6. Valg af:
A:  Hovedbestyrelsesmedlemmer
B:  Hovedbestyrelsessuppleanter
C:  Revisorer
D:  Revisorsuppleanter
C:  Udvalgsmedlemmer ved evt. udvalg under hovedforeningen.
7. Eventuelt

§ 11

Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

Regnskab

§ 12

Foreningens regnskab er kalenderåret.
Regnskabet fremlægges hvert år forsynet med revisorernes påtegning generalforsamlingen til godkendelse. Dette gælder både for hovedforeningen og de respektive afdelinger.
Revisorerne har til enhver tid lov til at efterse regnskab og beholdninger.

Foreningens opløsning

§ 13

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 9).

Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder sig af DGI/ DIF, skal den til disse aflevere samtlige heraf modtagne ejendele samt for skyttegruppens vedkommende, kartoteker over registrerings pligtige våben.

Ud over det i ovennævnte afsnit tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet samt kulturelle formål i det Gl. Kværs sogn.

Ved opløsning af en afdeling forbliver materialer og formue i Kværs/Tørsbøl UIF.


Således vedtaget den. 25. februar 2014
                                                                                    ------------------------------------------
                                                                                                         Dirigent

Vedtægterne revideret i februar 1981, februar 1987, februar 1997, februar 2001 og februar 2014
----------------------------------------                                     --------------------------------------------
Formand                                                                             Næstformand
AFDELINGERNE

Ledelse

Pkt.

Til at være hovedbestyrelsen behjælpelig med at lede foreningen, vælger hver afdeling på sin afdelingsgeneralforsamling en bestyrelse til at lede det idrætslige arbejde i afdelingen.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance ud over 3 måneder.

Pkt. 2

Afdelingsbestyrelsens størrelse bestemmes af den enkelte afdeling, men der skal dog være mindst
3 medlemmer (formand, kasserer og sekretær). Der kan også vælges flere bestyrelsesmedlemmer, dog altid ulige.

Alle medlemmer vælges for 2 år ad gangen, der afgår henholdsvis 2 og 1 medlem eller afhængig af antal medlemmer.

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Generalforsamling

Pkt. 3

Afdelingernes ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Vedr. indkaldelsen til generalforsamlingen og indsendelse af forslag se § 9 i hovedbestyrelsens vedtægter.

Forslag om vedtægtsændringer kan ikke vedtages på en afdelingsgeneralforsamling, men kan videresendes som forslag til hovedforeningens generalforsamling.

Stemmeberettigede er ethvert af afdelingens aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, samt 1 forældre til aktive under 16 år, som i mindst én måned har været medlem af foreningen. Stemmeretten bortfalder ved restance ud over 3 måneder.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Pkt. 4

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent, referent, stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. Evt.

Der vælges ikke revisorer og revisorsuppleant, idet hovedforeningens bruges.

Pkt. 5

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes i overensstemmelse med hovedforeningens vedtægter § 11.


Afdelingens opløsning

Pkt. 6

Afdelingens opløsning kan kun ske jfr. hovedbestyrelsens bestemmelser i § 13.

Stemmeberettigede er kun aktivitetsmedlemmer i egen afdeling.

Alle materialer og formue afleveres straks til hovedforeningen.

Pkt. 7

I øvrigt henvises til hovedforeningens vedtægter. 
KTUIF | Avntoftvej 8 | 6300 Gråsten | Tlf.: +45 74659232